Dag en nacht bereikbaar: 06 39 18 80 35
Salut, ongeacht óf en waar u verzekerd bent.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan de verklaring zorgvuldig te lezen.

Algemene gegevens
Salut Uitvaartbegeleiding is een éénpersoonszaak, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 63125099. Ik begeleid en verzorg uitvaarten.

Salut Uitvaartbegeleiding
Sabien de Bruijne
Wasstraat 30
2313 JJ Leiden
06-39188035
info@salut-uitvaartbegeleiding.nl
www.salut-uitvaartbegeleiding.nl
KvK 63125099

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Salut Uitvaartbegeleiding is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Salut Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.

Met de opdrachtgever van de uitvaart ga ik een overeenkomst aan om de uitvaart uit te voeren. Om dit goed te kunnen doen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Relatie tot de overledene;
 • En incidenteel: kopie bankpas, kopie ID.

Persoonsgegevens hebben, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alleen betrekking op natuurlijke personen: gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen gebruikt worden zonder toestemming zolang de privacy van de levende personen niet in het geding is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Deze gegevens verzamelen wij op basis van de volgende drie grondslagen:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Toestemming van de betrokken persoon;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@salut-uitvaartbegeleiding.nl

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de
door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals fiscale gegevens die volgens de wet 7 jaar bewaard moeten worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en families.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Salut Uitvaartbegeleiding gebruikt functionele (WordPress) cookies voor het juist functioneren van de website en analytische cookies via Google Analytics waarbij (geanonimiseerd) gegevens over surfgedrag worden verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website kunnen verbeteren. Salut Uitvaartbegeleiding gebruikt geen marketing-cookies.

Gedetailleerde informatie over het in- en uitschakelen van het accepteren van cookies en het eventueel verwijderen er van, kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de webbrowser die u gebruikt.

Gegevens inzien en wijzigen gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salut-uitvaartbegeleiding.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.

Dag en nacht bereikbaar: 06 39 18 80 35
Salut, ongeacht óf en waar u verzekerd bent.
- Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring -