Dag en nacht bereikbaar: 06 39 18 80 35
Salut, ongeacht óf en waar u verzekerd bent.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden van Salut Uitvaartbegeleiding, hierna te noemen: Salut, wordt verstaan onder :
Opdrachtformulier: het te hanteren formulier waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd.
Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Salut tot stand gekomen overeenkomst waarin de zaken en/of diensten zijn gespecificeerd, die door Salut Uitvaartbegeleiding worden geleverd betreffende de uitvaart.
Uitvaartbegeleiding: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een uitvaart in de ruimste zin van het woord.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartbegeleiding schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen aan Salut.
Ondernemer: de uitvaartondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartbegeleiding overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te begeleiden.
Toeleverancier: de leverancier die aan Salut specifieke zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Voorschotten: bedragen die door de ondernemer ten behoeve van de opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.
Prijsindicatie: het te hanteren formulier waarin de kosten zijn gespecificeerd van de zaken en diensten die in het kader van de Overeenkomst door Salut worden geleverd.
Leveringen: de zaken en diensten die de toeleveranciers aan en voor rekening en risico van de Opdrachtgever leveren door tussenkomst van Salut.

Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, kostenramingen, offertes en overeenkomsten waarbij Salut zaken en/of diensten, al of niet door derde toeleveranciers geleverd en/of uitgevoerd, van welke aard ook aan de Opdrachtgever levert.
2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van het zogeheten Opdrachtformulier is daarvoor voldoende.
2.4 Alle aanbiedingen, kostenramingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.
2.5 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
2.6 Salut dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen, op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Artikel 3 Verstrekking gegevens en opdrachtformulier
3.1 Salut maakt -indien mogelijk- gebruik van een opdrachtformulier, welke door de Opdrachtgever en Salut moet worden ondertekend. De Opdrachtgever staat er voor in dat het opdrachtformulier juist en volledig wordt ingevuld.
3.2 Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal de ondernemer geen of een richtprijs per post aangeven. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. De ondernemer is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie van nota’s van derden verstrekt.
3.3 De Opdrachtgever dient Salut tijdig alle voor Salut relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens wordt tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal.
3.4 In het opdrachtformulier worden de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door Salut worden geleverd c.q. uitgevoerd.

Artikel 4 Prijsindicatie
4.1 Salut maakt een Prijsindicatie welk formulier door de Opdrachtgever en Salut wordt ondertekend. In de Prijsindicatie staan -voor zover mogelijk- de kosten gespecificeerd van de zaken en/of diensten die in het kader van de Overeenkomst door de Toeleveranciers aan en voor rekening en risico van de Opdrachtgever door tussenkomst van Salut worden geleverd.
4.2 Salut kan niet aan haar geoffreerde zaken en/of diensten worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Daardoor kan het overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.

Artikel 5 Prijzen en pro-memorie kosten
5.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen, inclusief BTW
5.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Salut op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld in de Prijsindicatie.
5.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal Salut een pro-memorie post opnemen.
5.4 Salut zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.
5.5 De Opdrachtgever heeft het recht , onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met Salut wat betreft deze posten te wijzigen, tenzij Salut in verband met de tijdige nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst de kosten voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.
5.6 Salut zal, indien de opdrachtgever daar om verzoekt een kopie van de nota’s van de Toeleveranciers verstrekken.

Artikel 6 Aangifte en akte van overlijden
6.1 De aangifte van overlijden zal, indien gewenst, door Salut worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
6.2 Zodra de Opdrachtgever kennisneemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Salut daarover onverwijld in te lichten. 6.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Salut bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding terecht aan Salut worden toegerekend, dan is zij voor de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Tijdstip van levering
7.1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Salut Uitvaartbegeleiding.
7.2 De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

Artikel 8 Drukwerk
8.1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (tevens e-mail) aan te leveren of goed te keuren.
8.2. Alle drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Salut voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd tenzij anders is overeengekomen.
8.3. Salut kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde
tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan Salut toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Salut niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade. 8.4. Salut zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postsorteercentrum en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen media, zal Salut dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen.
8.5. Als Salut heeft voldaan aan de hiervoor in lid 4 bepaalde zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging niet voor rekening en risico van Salut.

Artikel 9 Verzekeringen
9.1. De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Salut. Zij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
9.2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde de ondernemer machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen van de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde uitbetaald.
9.3 Salut staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

Artikel 10 Betaling
10.1. Indien Salut in het kader van de Overeenkomst aan derden Voorschoten dient te betalen, dient de Opdrachtgever deze op eerste verzoek aan Salut te voldoen.
10.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Salut betalen binnen 14 dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.
10.3 Bij contante betaling wordt door Salut een bewijs van betaling verstrekt.
10.4 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor geldende zaken en/of diensten en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.5 De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
10.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige sommatie op ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.7 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 5 van dit artikel is Salut gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 11 Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1. Salut staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht.
11.2. Salut is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij de overdracht bij de overledene aanwezig zijn, tenzij de vermissing en/of beschadiging rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Salut. 11.3. Salut is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1 en 3.2. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk. 11.4 Indien Salut wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor zij niet aansprakelijk is, zal de Opdrachtgever Salut vrijwaren en schadeloos stellen
11.5 Salut kan onverminderd het bepaalde in artikel 11.2 en 11.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Salut. Indien Salut aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding
alleen in aanmerking die schade waartegen Salut verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 12 Klachten
12.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Salut worden ingediend. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever zijn rechten te zake verliest.
12.2. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Salut ingediend worden.
12.3. Salut zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.
Artikel 13 Opdrachtgever Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat Salut Uitvaartbegeleiding de Opdrachtgever hierop heeft gewezen.
Artikel 14 Uitvoering Salut Uitvaartbegeleiding is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Elk geschil tussen de Opdrachtgever en Salut Uitvaartbegeleiding betreffende de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, ook al wordt dit geschil slechts door één hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de Opdrachtgever als Salut kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Op de overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Salut Uitvaartbegeleiding is het Nederlands recht van toepassing.

Leiden, mei 2016

Dag en nacht bereikbaar: 06 39 18 80 35
Salut, ongeacht óf en waar u verzekerd bent.
- Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring -